اشتراکی (اعتبار ۵)

این نوع سی دی کی را فقط میتوانید 5 بار استفاده کنید.